Ontwerp Omgevingsvisie Tholen ter inzage van 11 maart tot en met 21 april

3 maanden geleden gepubliceerd

De Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Tholen ligt van 11 maart tot en met 21 april ter inzage. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en zakelijke ketenpartners hebben gedurende deze periode de gelegenheid om formele zienswijzen of reacties in te dienen.

Participatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert op 20 maart participatiebijeenkomsten om bewoners en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de omgevingsvisie. Tijdens de bijeenkomst kunnen zij reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie en worden zij bijgepraat over de huidige stand van zaken.

De Ontwerp Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is ontwikkeld om de gemeente Tholen voor te bereiden op grote veranderingen zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatverandering, bescherming van natuur en milieu en woningbouw. De visie legt de ambities, doelen van beleid en maatregelen voor de fysieke leefomgeving vast en biedt duidelijkheid en perspectief aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wethouder Peter Hoek legt uit dat de gemeente zoekt naar oplossingen en ruimte binnen deze visie. “Wat willen we bereiken, wat kan en mag wel en wat kan en mag juist niet.” Het belangrijkste uitgangspunt van de Omgevingsvisie is dat de samenleving centraal staat.

Indienen zienswijzen en inspraak

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 21 april 2024 schriftelijk formele zienswijzen over de Ontwerp Omgevingsvisie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Na de zomer zal de Ontwerp Omgevingsvisie besproken worden door het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de visie voor advies gestuurd naar de commissie Ruimte op 23 september en voor besluitvorming naar de gemeenteraad op 3 oktober.

Het college benadrukt het belang van participatie: “De omgevingsvisie is van en voor alle Tholenaren. Daarom vinden wij uw mening en uw inbreng zo belangrijk. Doe mee, denk mee, praat mee met de Ontwerp Omgevingsvisie!”